องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


จัดศึกษาดูงาน ตามโครงการ ศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญา ผู้สูงวัย (รุ่นที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
กองสวัสดิการสังคม จัดศึกษาดูงาน
ตามโครงการ ศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญา ผู้สูงวัย (รุ่นที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
นายอนันต์  คงดี  นายกอบต.นาโพธิ์ ได้นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ดูแลผู้สูงอายุตามโครงการดังกล่าวฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลน้ำก่ำ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม