องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (กองส่งเสริมการเกษตร)


เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  
กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร ชาวตำบลนาโพธิ์
เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงแก้ไขอาชีพเกษตรกร