องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสานพลังสร้างสุขสู่การยกร่าง ข้อบัญญัติตำบลแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้จัดโครงการสานพลังสร้างสุขสู่การยกร่าง
 ข้อบัญญัติตำบลแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
                                                             ในเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอนันต์  คงดี  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
                  เป็นผู้เปิดงาน นางพรณวิภา  ก้อนท้อง ปลัดอบต.
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้