องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก


กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้จัดนโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก
สนับสนุนผู้ประกอบอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติก
ลดขยะ ลดโลกร้อนรักษาขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ณ อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นายอนันต์  คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางพรณวิภา  ก้อนท้อง ปลัดอบต.
           พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอต. ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
           รพสต. อสม.อปพร. และประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์