องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมเยวชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ..หลักสูตร วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย และห่างไกลยาเสพติด.ปีงบประมาณ 62


เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมเยวชนในเขตตำบลนาโพธิ์
..หลักสูตร วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย และห่างไกลยาเสพติด..
ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาโพธิ์
โดยมี นายอนันต์ คงดี นายกอบต. กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้
วิทยากร รพสต.หนองแหน นาโพธิ์ เป็นผู้มาให้ความรู้และวิธีป้องกัน
ท้องก่อนวัย ความรู้ด้านการป้องกันและห่างไกลยาเสพติดให้กับเยาวชน
ในเขตตำบลนาโพธิ์ตำบลนาโพธิ์