องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กีฬานาโพธิ์ ครั้งที่ 32 /2561


เมื่อวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๖๑
พิธีเปิด งานกีฬานาโพธิ์คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ /๒๕๖๒
ณ สนามกีฬากลางระดับอำเภอ ตำบลนาโพธิ์
                 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอนันต์  คงดีด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาในเขตตำบลนาโพธิ์ให้สูงขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ และเชื่อความสัมพันธ์ไมตรีอันดีของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์และตำบลใกล้เคียง