องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2562


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ณ อาคารเอนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โดยมีนายอนันต์   คงดี  นายกอบต.นาโพธิ์
กล่าวเปิดงานโครงการฯ ดังกล่าว
คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมและวิธีแปรรูปอาหารและขนมในครั้งนี้