องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  จัด โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของชาวตำบลนาโพธิ์ คืองานประเพณีแห่พระประธานของชาวตำบลนาโพธิ์ โดยเริ่มต้นประเพณีคือปี พ.ศ. ๒๕๐๐
โดยจะมีการอัญเชิญพระพุธรูป ซึ่งเป็นประธานประจำวัดต่างๆ ภายในตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๙ วัด แห่ไปตาม หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นการรวมน้ำใจและประสานความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ อีทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั่งไฟซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้สืบทอดไปยังลูกหลานต่อไป โดยมีการกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่าง   ๑๘-๑๙    พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ชาวบ้านร่วมกันทำบุญและถวายเพลที่วัดบ้านโนนสะอาดโนนงาม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
 ๒.  เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 ๓.  เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันในตำบล
๔.  ส่วนตำบลในการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น                  
เป้าหมาย
ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ จำนวน 21 หมู่บ้าน