องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   งานบุคลากร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  ได้จัด...โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  และมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว
......ณ จังหวัดจันทบุรี.......