องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิด โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
กองการศึกษาฯ  จัดทำโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดงาน โครงการ
สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัด อบต.นาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำพิธี หล่อเทียนพรรษา  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
กำหนดการ ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทั้งหมด ๑๖ วัด ในเขตตำบลนาโพธิ์

หลักการและเหตุผล
          การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล  โดยมูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูกาลเข้าพรรษา" คือช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา  ๓  เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในวัดระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นในปัจจุบัน  พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา  ซึ่งพิธีหล่อเทียนพรรษา  จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น ๘ ค่ำ     เดือน ๘  ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ  ๑  สัปดาห์  การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง  ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สว่างไสว
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริม ทานุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีภารกิจในการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมและ
ประสานการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา  ประจำปี  ๒๕๖๒ ขึ้น
วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
            ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
            ๓. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน
            ๔. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ
            ๕. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน