องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาลัย)


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาลัย)  ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาลัยมหาสารคามและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการฯ   นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวฯ
                             ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์