องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


ดำเนินงานออกพ่นหมอกควัน ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ


 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
               กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ การดำเนินงานออกพ่นหมอกควัน
ในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
หรือแมลงอื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔