องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

      

                การศึกษา

                      - โรงเรียนประถมศึกษา                                    7             แห่ง

                      - มัธยมศึกษา                                                                     1             แห่ง

                      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                    1             แห่ง

                      - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                10           แห่ง

รายชื่อสถานศึกษาพร้อมจำนวนนักเรียนและบุคลากรผู้สอน

ที่

ชื่อสถานศึกษา

นักเรียน

(จำนวน)

บุคลากรครู

(จำนวน)

หมายเหตุ

1

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

226

17

 

2

โรงเรียนบ้านหนองโดน

126

9

 

3

โรงเรียนบ้านไพศาล

47

6

 

4

โรงเรียนบ้านหนองแหน

216

9

 

5

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

110

8

 

6

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

82

7

 

7

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

50

7

 

รายชื่อสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพร้อมจำนวนนักเรียนและบุคลากรผู้สอน

ที่

ชื่อสถานศึกษา

นักเรียน

(จำนวน)

บุคลากรครู

(จำนวน)

หมายเหตุ

1

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

650

35

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

                                - วัด                                                                                                                         9              แห่ง

                                - สำนักสงฆ์                                                                 4              แห่ง

                                - โบสถ์                                                                                  -               แห่ง

                                - ศาลเจ้า                                                                        -               แห่ง

                  การสาธารณสุข

                                - สถานีอนามัยประจำตำบล  (ตั้งอยู่ในหมู่ที่  1  และหมูที่  13)              2              แห่ง

                                - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ   100                                                          

                                - สถานพยาบาลเอกชน                                                                                           -               แห่ง

                                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                                                        -               แห่ง

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - จุดตรวจประจำตำบล                                                                                            1              แห่ง