องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

      

                การคมนาคม

           

 

การโทรคมนาคม

                                - โทรศัพท์สาธารณะ                                                               21            แห่ง

                                - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                         1            แห่ง

การไฟฟ้า

                                - จำนวน  21  หมู่บ้าน    ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  100%

 แหล่งน้ำธรรมชาติ / สร้างขึ้น

                ข้อมูลอื่น ๆ

                       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                - สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย ขาดการบำรุงรักษา มีการพังทลายและชะล้างหน้าดินสูง

                                - ทรัพยากรป่าไม้   ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  มีการทำลายในระดับสูง

            มวลชนจัดตั้ง

                                - ลูกเสือชาวบ้าน                     5  รุ่น                                                       950          คน

                                - กองทุนเพื่อความมั่นคง        1  รุ่น                                                       200          คน

                                - ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                                              -            คน

                                - อปพร.       2 รุ่น                                                                                    250          คน

                                - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   21  คณะ                       210          คน

                                - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล   1  คณะ                                              25          คน