องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
สมาชิกสภา อบต.
 
 
 

นายยรรยง  ชัยบัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
นายอดิศักดิ์   คุณบัวลา
นางพรณวิภา  ก้อนทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายยรรยง ชัยบัง
นางคำจันทร์  โคตรชารี
นายวิชัย   ไวทำ
นางประเทือง  นรมาตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายมานะ  อันทอง
นายนายฉลอง  จันทร์เทศ
นางสุจิตตรา  คลังพระศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางปัทมาภรณ์  สังหมื่นเม้า
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุราษฏร์
นายประกอบ ลาหลง
นายบุญยัง บุษบง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายสมัย  ห้วยสี
นายสกล  ชาดง
นายทรงศศักดิ์  ศรีภักดี
นายคำพอง  นาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายจันทร์ดี  ภักดีเหลา 
นายอดิศักดิ์ คุณบัวลา
นายพฤติพงษ์  มาศรี
นายกมล  ทองน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสมัย  บุษบง 
นางสาวเบญจวรรณ  ปะตะเน
นายยุทธภพ  คำสุโพธิ์
นายวันชัย  สาสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นางดวงใจ  ชาดง
นายชาญชัย  กาหลง
นางรัชนี  นิงบุตร
นายสุทัศน์   รัฐอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายฤทธิ์รงค์  มูลเสาร์
นายสำราญ  หวานอารรมย์
นายหนูแดง  วันสาสืบ
นางทองอินทร์  อุชี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
นางฉวีวรรณ วรรณศรี
นายทวีเดช  วิชัยศร
นายบัณฑิต กันพล
นายสหะ กันพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายรวงทอง  มูลจันทา
 
นายประเจน  นามโคตร
นายทองเพ็ชร  ทิพย์รมย์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่20
 


 
 
นายสุเทพ ซาตัน
นายสุเทพ  ดอนมุ่ง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21