วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการค่าปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่านพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง