วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ ๑๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ จำนวน ๑๖ รายการ