วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดแต่งขึ้นรูปทางเพื่อใช้ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวกันดินด้านหลังอาคารตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ จำนวน ๑๓ รายการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๗ แห่ง จำนวนเงิน ๙๐,๖๓๙.๕๐ บาท ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ จำนวน ๑๒,๐๐๑.๙๒ บาท ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง