วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข ๖๒๙๓ มค จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสันน้ำล้น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า2500วัตต์ รายนางสาวอังคนา ชัยบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง