วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยหนองแหน(ตอนกลาง) กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๔,๑๖,๒๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยหนองแหนตอนล่าง (วังพอก) กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 32/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 32/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง