วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการอบรมอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปรับพื้นที่ ไถพรวนดิน และดายหญ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุบริโภคเพื่อประกอบอาหารตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ จำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย หมู่ที่ ๒๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง