วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมอุปกรณ์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างจัดซุ้มสินค้า OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างทำสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างืทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๔๑ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง