วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างต่อเติมอาคารหลังใหม่และปรับพื้นปูกระเบื้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน, บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ ๒, ๒๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน หยุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. หยุดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคูชัย หมู่ที่ ๒๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบอบต.นาโพธิ์) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง