วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
ซื้อซื้อเครื่องประกอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา ตลาดกลางชุมชน บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเสริมการผลิตน้ำประปาตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง