องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นางพรณวิภา ก้อนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิศักดิ์  อันทอง
-ว่าง-
นางสาวอำพัน ศิริสม
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัศมี  สุนรกุมภ์
นางนุชณภา  วงสรุินทร์ นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
      นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง  
      ผอ.กองสวัสดิการสังคม