องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
สำนักงานปลัด อบต.
 
นายวุฒิศักดิ์  อันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิทธิพงษ์ งามแสง นางสุนทร ลาดมะโรง นางศิริกร ศรีเคนขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าเอกถวัลย์  จันทสี นายประสิทธิ์ สมบัติคำ นายสันติพงษ์  พวงไธสง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
 
นายสุภกฤตฒ์  แสงนิล นายสุริยนต์ ไสยกิจ นางสาวอมรรัตน์ พลคำมาก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจำ) ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพงศ์พัชรา ปะนะทัง นายสมบัติ แก้วอาจ นายสัมพันธ์  พลคำมาก
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถยนต์


นายวัชรินทร์ แสงอ่อน
ยาม