องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  (Vision)

                    อบต.นาโพธิ์ จะพัฒนาไปพร้อมกับทุกด้าน

                    สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง

                    จะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

                    จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

                     จะพัฒนาพืชเศรษฐกิจในชุมชน   เช่น  อ้อย มันสัมปะหลัง                                      

พันธกิจ (Mission) 

          1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

                2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาการประปาและไฟฟ้า

                3.  จัดให้มีและบำรุงรักษาฝายเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

                4.  ทำสงครามยาเสพติด

                5.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                6.  บำรุงและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                7.  บำรุงและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน

                8.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                9.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                1.  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสนับสนุนการศึกษา

                2.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

                3.  มีประปาและไฟฟ้าครบ  รวมทั้งมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและบาดาลเพื่อการเกษตร

                4.  มีฝายเก็บน้ำ   มีสระและระบบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

                5.  ไม่มีผู้ผลิต   ผู้ค้า  และผู้เสพ  ยาเสพติดทุกชนิด

                6.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

                7.  ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ดี   ลดการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

                8.  จัดงานประเพณีและกีฬาตำบล

                9.  เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน