วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาลภายในตำบลนาโพธิ์ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาลภายในตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาลภายในตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาลภายในตำบลนาโพธิ์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาลภายในตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาเคมีสำหรับใช้พ่นหมอกควัน(ไซเพอร์เมทริน ๒๕%) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน ๒ รายการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)