วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร,ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนนคสล.ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ (บ้านคูชัย หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร,ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนนคสล.(สายศูนย์เรียนรู้ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองโดน,บ้านธรรมพัฒนา,บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ 2,15,20 ไปบ้านไพศาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง