วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง ของกองช่าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการประชุมประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตตำบลนาโพธิ์เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (ชั้นที่ 2)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX - 2314 (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ - ๖๔ - ๐๐๐๖) จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดท่ำเกียรติบัตรพร้อมกรอบพลาสติก จำนวน ๔๔ ชิ้น เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างจัดทำป้าย ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร จำนวน 52 ป้าย โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิตปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างไถพรวนดินเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูก พร้อมดายหญ้ารอบบริเวณที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดดี (กข.6) และปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกตามโครงการโรงเรียนชาวนา ของกองส่งเสริมการเกษตร ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง