วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖