องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์และตำบลใกล้เคียง
ร่วมงาน ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ  ในวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของชาวตำบลนาโพธิ์ คืองานประเพณีแห่พระประธานของชาวตำบลนาโพธิ์ โดยเริ่มต้นประเพณีคือปี พ.ศ. ๒๕๐๐
โดยจะมีการอัญเชิญพระพุธรูป ซึ่งเป็นประธานประจำวัดต่างๆ ภายในตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๙ วัด แห่ไปตาม หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นการรวมน้ำใจและประสานความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ อีทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั่งไฟซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้สืบทอดไปยังลูกหลานต่อไป โดยมีการกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่าง   ๑๘-๑๙    พฤษภาคม   ๒๕๖๒
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04