องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
                   งานบุคลากร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  ได้จัด...โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี นางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  และมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว
......ณ จังหวัดจันทบุรี.......
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04