องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลนาโพธ์ (การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม)


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลนาโพธ์
(การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม)
นายอนันต์  คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการ และนายนิกุล  แคนยา ผอ.รพ สต. นาโพธิ์
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ   ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผอ.สถานศึกษา ผอ.รพสต. หนองแหน ผอ.รพสต.นาโพธิ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. สมาชิกสภา และตัวแทนหมู่บ้าน
ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
...โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์...
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04