องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิด โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
กองการศึกษาฯ  จัดทำโครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดงาน โครงการ
สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัด อบต.นาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำพิธี หล่อเทียนพรรษา  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
กำหนดการ ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทั้งหมด ๑๖ วัด ในเขตตำบลนาโพธิ์

หลักการและเหตุผล
          การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล  โดยมูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูกาลเข้าพรรษา" คือช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา  ๓  เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในวัดระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นในปัจจุบัน  พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา  ซึ่งพิธีหล่อเทียนพรรษา  จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น ๘ ค่ำ     เดือน ๘  ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ  ๑  สัปดาห์  การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง  ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สว่างไสว
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริม ทานุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีภารกิจในการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมและ
ประสานการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา  ประจำปี  ๒๕๖๒ ขึ้น
วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
            ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
            ๓. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน
            ๔. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ
            ๕. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04