องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี รองนายกคนที่ ๑ 
พร้อม หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ออกแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อบต.นาโพธิ์ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน 
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11