องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
งานป้องกัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง  จังงหวัดมหาสารคาม
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25