องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน  กรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนทุกกลุ่มวัย
 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-07-12
2022-07-04