องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


งานปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินฯ อบต.นาโพธิ์


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 14.00-16.30 น. งานปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินฯ อบต.นาโพธิ์ รับการตรวจเยี่ยม และนิเทศการดำเนินงาน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ โรงพยาบาลแม่ข่ายอำเภอกุดรัง ในการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานโดยมีประเด็นที่ติดตามดังนี้ 1.การดำเนินงานและการบริหารจัดการขององค์กร 2.ความพร้อมของ บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบสื่อสาร รถกู้ชีพฉุกเฉิน 3.การใช้คู่มืออำนวยการทั่วไปเขต 7 4.การใช้งานระบบd1669 5.ปัญหาและข้อเสนอแนะ อื่นๆ

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21