องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่ ๒๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ที่ 263/2565 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว

                     โดยที่ปรากฏสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 17 คน และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นพนักงานกองคลัง จำนวน 1 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2565

                                                   สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2565

 

                                                       นายประสาน     มาตรเมือง

                                       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

                                     รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21
2022-02-18
2022-02-18