องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พ.ศ 2565


วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์พ.ศ 2565

2022-05-23
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-27
2022-04-13
2022-03-18
2022-03-14
2022-03-03
2022-02-28
2022-02-21