องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มาแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ก.ผ.ส.) ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้อย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ออกแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อบต.นาโพธิ์ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน 
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11