องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


วันที่ 1๕ สิงหาคม พ.ศ 2565

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2022-09-22
2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18