องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2565


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาโพธิ์ .....จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯ และนางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัด อบต.เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้รวมงานโครงการคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายเดือน

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดทักษะความชำนาญ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของพื้นที่

๒.๒ เพื่อลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยต่อชุมชน และลดการสูญเสียให้น้อยลง

กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ์ ผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ คน และพื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2023-11-17
2023-11-10
2023-11-03
2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29