องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำยาดมสมุนไพรและการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖6

กองสวัสดิการสังคม..องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

...จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำยาดมสมุนไพรและการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำยาดมสมุนไพรและการนวดแผนไทยเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เขารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุในตำบลนาโพธิ์ ทั้ง ๒1 หมู่บ้าน

2024-04-24
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08