องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566


วันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

๔ สถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้

๑..เข้ารับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มแปรรูปโคกระบือ และสมุนไพรกัญชา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

2…คณะศึกษาดูงานเข้ารับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและแนวทางการทำการตลาดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหอมสด ณ บ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

๓...คณะศึกษาดูงานเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้ว อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ฟังบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการทำการตลาดออนไลน์

๔..คณะศึกษาดูงานเข้ารับการศึกษาดูงานฟังบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตุ้มนกตุ้มหนอไทยดำ อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย โดย ดร. เพชรตะบอง ไพศุทธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน

2023-05-30
2023-05-29
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24