องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ทุนยังชีพผู้พิการ/กลุ่มเปราะบาง/ผู้ป่วยติดเตียง/ทุนการศึกษาเด็กในเขตตำบลนาโพธิ์


วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (ทุนการขายดอกไม้ในงาน)

โดยแยกทุนออกทั้งหมดดังนี้

1.ทุนยังชีพผู้พิการ 21 หมู่บ้านบ้านละ 3 คน รวมเป็น 63 ทุน

2.ทุนยังชีพของกลุ่มเปราะบาง 37 คน

3.ทุนยังชีพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 66 คน

4. ทุนการศึกษาเด็กในเขตตำบลนาโพธิ์ จำนวน 60 ทุ

โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่มอบทุนยังชีพสำหรับผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 21 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22
2023-12-15