องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จัดโครงการอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2566

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกพนักงานพนักงาน จ้างลูกจ้าง

เพื่อที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอดให้หน่อยงาน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรของการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์รวมทั้งสิ้น 61 ท่าน

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30