องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ***หลักสูตร..การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


21 มิถุนายน 2566

กองสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

จัดโครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ***หลักสูตร..การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการมีความรู้ทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

2. เพื่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

3. เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการให้แก่คนพิการเพื่อผ่อนคลายการส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกาย เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการทำลายการร้องเพลงกิจกรรมบันเทิงต่างๆของผู้พิการ

**กลุ่มเป้าหมาย** คนพิการผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการในเขตตำบลนาพอจำนวน 84 คน

เราได้รับเกียรติจาก นายสังคม รัตรองใต้ เลขานายก อบต.นาโพธิ์ เปิดงานโครงการฯ วิทยากรที่มาให้ความรู้ นางรดา ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดรังให้ความรู้

****บรรยาย ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษาการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

****บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22
2023-12-15