องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสีวร  ผิวละมัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.09-6362-3335


นายสายัน  ไสยมะนน
นางเนตรดาว  รัดสีวอ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.09-2663-3022
โทร.09-2663-3022


นางลินทอง  สิงห์มี
นายทองสุข  จำปาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร 06-5408-7305
โทร.06-5834-1183


นางชุติกาญจน์  จันทร์สุราษฎร์
นายเงิน  สินธุ์บัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.06-2909-5077
โืร.09-6231-3207


นายทวิโรจน์  อ่อนนุ่ม
นางคำปอน  สีสมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.06-5085-7812
โทร.09-8638-8433


นางนรินทร์พร  จันทร์ศรีชา
นายทรงศักดิ์  โลเชียงสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.06-1905-5455
โทร-09-9319-4853


นายกฤษดา  ปรีนาถา
นายวันชัย  สาสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

โทร.06-5066-0456


นายคำไพร  ห้วยสี
นางอ้อยทิพย์  สายหยุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร.08-6239-0396
โทร.08-8337-1201


นายสมยศ  ธรรมการุณย์
นายทวีเดช  วิชัยศร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
โทร.08-1049-9806
โทร.08-0651-3714


นายบัณฑิต  กันพล
นายลำปาง  กาหลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
โทร.06-2275-6385
โทร.08-5274-6392


นายทองเพ็ชร  ทิพย์รมย์
นายอิสระ  สีพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21
โทร.09-3782-1332
โทร.09-0231-4898