องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางพรณวิภา ก้อนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-9448551-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายวุฒิศักดิ์  อันทอง
นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
นางสาวอำพัน ศิริสม
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 093-4625666

โทร 081-3800435
นางรัศมี  สุนรกุมภ์
นางนุชณภา  วงสรุินทร์ นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร 095-6476581
 
โทร 064-150678
 
 
      นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง  
      ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

โทร 098-597618