องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สำนักงานปลัด อบต.

นายวุฒิศักดิ์  อันทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิทธิพงษ์ งามแสง นางสุนทร ลาดมะโรง นางศิริกร ศรีเคนขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ


จ่าเอกถวัลย์  จันทสี นายประสิทธิ์ สมบัติคำ นายสันติพงษ์  พวงไธสง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
 
นางบุษบา  ขนันไทย นายสุริยนต์ ไสยกิจ นางสาวอมรรัตน์ พลคำมาก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจำ) ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพงศ์พัชรา ปะนะทัง นายสมบัติ แก้วอาจ นายสัมพันธ์  พลคำมาก
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถยนต์


นายวัชรินทร์ แสงอ่อน

ยาม