องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวมณีวรรณ โพละเด
นางสาวสุกัญญา คำสิงห์นอก นางอนุสรณ์ รัตเมือง
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางบานเริง  วงษาซ้าย -ว่าง-
 นางสาวเย็นฤดี   โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้