องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองช่าง


นางสาวอำพัน ศิริสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
จ่าเอกจักรพล  ทวยมาตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพัทธิยะ  วงษาซ้าย
นายสราวุธ แสงปัดสา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า