องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ

นางนุชณภา  วงสรุินทร์
 รักษาราชการ
แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมัณฑณี วันเหิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล