องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม


นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม


นางสาวประกายศร  ละครศรี นายจารุวิทย์ คงดี
นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนกงานพัฒนาชุมชน