องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

               ที่ตั้ง

                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอกุดรัง  ตั้งอยู่เลขที่  11  หมู่ที่  1  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  มีระยะทางไปตามถนนแจ้งสนิทประมาณ   9  กิโลเมตร  จากถนนแจ้งสนิทเข้าไปทางหลวงหมายเลข   2300   (หนองแหน หนองเขื่อน)   ประมาณ  5  กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม   55  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร   421  กิโลเมตร

                เนื้อ­­ที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีเนื้อที่ประมาณ   108.26  ตารางกิโลเมตร  หรือ   73,088  ไร่

                ภูมิประทศ

                ภูมิประเทศโดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูงเป็นดินทราย   พื้นที่ป่าไม่อุดมสมบูรณ์   มีพื้นที่ทำไร่ประมาณ   20,000  ไร่   เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่  เช่น  อ้อย  มันสำปะหลัง   แตงโม   พื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มใช้ทำนา    สำหรับการทำนายังต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ  เนื่องจากไม่มีระบบชลประทานช่วยเหลือเต็มที่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ                                 จดตำบลดอนกลางและตำบลหนองเหล็ก   อำเภอโกสุมพิสัย

                                ทิศใต้                                       จดตำบลหนองแวง    อำเภอกุดรัง

                                ทิศตะวันออก                          จดตำบลกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

                                ทิศตะวันตก                             จดตำบลหินตั้งและตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

                จำนวนหมู่บ้าน  มี  21  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มหมู่บ้าน  21  หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น  21  หมู่บ้าน  ดังนี้

ประชากร

                      ประชากรทั้งสิ้น  10,100  คน  แยกเป็นชาย  5,093  คน  หญิง  5,007  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   137  คน / ตารางกิโลเมตร    (ข้อมูล    เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2552  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)