องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

      

                การคมนาคม

           

 

การโทรคมนาคม

                                - โทรศัพท์สาธารณะ                                                               21            แห่ง

                                - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                         1            แห่ง

การไฟฟ้า

                                - จำนวน  21  หมู่บ้าน    ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  100%

 แหล่งน้ำธรรมชาติ / สร้างขึ้น

                ข้อมูลอื่น ๆ

                       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                - สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย ขาดการบำรุงรักษา มีการพังทลายและชะล้างหน้าดินสูง

                                - ทรัพยากรป่าไม้   ป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  มีการทำลายในระดับสูง

            มวลชนจัดตั้ง

                                - ลูกเสือชาวบ้าน                     5  รุ่น                                                       950          คน

                                - กองทุนเพื่อความมั่นคง        1  รุ่น                                                       200          คน

                                - ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                                              -            คน

                                - อปพร.       2 รุ่น                                                                                    250          คน

                                - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน   21  คณะ                       210          คน

                                - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล   1  คณะ                                              25          คน