องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

    รายละเอียดข่าว

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
    สมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่  ๑๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


    เอกสารประกอบ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ