องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี


เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  โดยนายอนันต์  คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าวฯ