องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒


***** เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓*****
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ร่วมกับโรงเรียนภายในเขตตำบลนาโพธิ์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ อาคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
นายอนันต์  คงดี นายกอบต.นาโพธิ์  กล่าวเปิดงาน
และนางพรณวิภา  ก้อนทอง ปลัด อบต.กล่าวงานโครงการฯ